INFRA

Reconstructie Edisonlaan en Heulslootweg

Uitvoeringsduur 6 weken
Opdrachtgever Gemeente Lansingerland

De Edisonlaan en Heulslootweg zijn de belangrijkste ontsluitingswegen van Bleiswijk. Waarbij in de strenge winter van 2012-2013 ernstige vorstschades zijn ontstaan aan de asfaltverharding.

Uit onderzoek en inspectie bleek dat zowel de asfalt- als de ondergelegen funderingsconstructie bezweken was. Een volledige reconstructie van de asfaltverharding incl. fundering werd noodzakelijk geacht.

Gemeente Lansingerland heeft Forteck Infra B.V. uiteindelijk de opdracht voor de reconstructie van deze wegen gegund.

In Juli 2014 is Forteck Infra B.V. gestart met de reconstructie van deze wegen. Voor aanvang van de werkzaam-
heden zijn diverse proefsleuven gegraven en is het werkterrein ingemeten.

Bijzonder aan dit werk is dat er per straat gekozen is voor een ander type fundering (zie afbeelding schematische doorsneden).

Voor de reconstructie van de fundering van de Heulslootweg is gekozen voor het in situ creëren van een gebonden puinfundering/stabilisatie t.b.v. de hoge verkeersintensiteit, waarbij gebruik is gemaakt van bestaande, aanwezige materialen. Voordat men aan de fundering is begonnen is een laag van 10 cm asfalt gefreesd en afgevoerd. Daarop aansluitend is het overgebleven asfalt (6 cm) en lava (19 cm) doorgefreesd (in situ). Vervolgens is dit pakket doorgemengd met cement tot er een 25 cm dik, homogeen, gestabiliseerd mengsel ontstond. Ten slotte is de stabilisatie/fundering, onder toevoeging van water, verdicht en in het gewenste profiel afgewerkt.

In verband met de omgeving, omwonenden en aanwezige (ondergrondse) kabels en leidingen is voor de Edisonlaan gekozen om de bestaande puinfundering af te voeren en deze te vervangen voor 30 cm hydraulisch mengranulaat.

De Edisonlaan en de Heulslootweg betreffen, zoals eerder vermeld, de twee belangrijkste ontsluitingswegen van Bleiswijk.
Om deze reden heeft de Gemeente Lansingerland er voor gekozen de werkzaamheden plaats te laten vinden in de vakantieperiode (week 30 t/m 35).

Door voor deze uitvoeringsmethode en planning te kiezen heeft de Gemeente Lansingerland er zorg voor gedragen om de overlast voor de omwonenden en de aanwezige bedrijven tot een minimum te beperken.

De scope van het project bestond globaal uit de volgende werkzaamheden:

 •  Frezen en afvoeren asfaltconstructie;
 •  Opbreken en afvoeren gootlaag;
 •  Fundering Edisonlaan (vervangen)
 • Opbreken en afvoeren lava;
 • Leveren en aanbrengen hydraulisch mengranulaat, dikte 30 cm;
 • Profileren en verdichten puinfundering;
 • Fundering Heulslootweg (in situ stabiliseren)
 • Doorfrezen 6 cm asfalt en 19 cm fundering;
 • Afstrooien en doormengen met cement, dikte 25 cm;
 • Profileren en verdichten puinfundering;
 • Leveren een aanbrengen stootplaten t.b.v. een stabiele aansluiting van het wegdek met het landhoofd (brug);
 • Omleggen bocht ten behoeve van de aanloop naar de brug (Heulslootweg);
 • Vervangen RWS banden en kolken;
 • Opnieuw stellen van de RWS banden en trottoirkolken;
 • Leveren en stellen gootlaag;
 • Frezen aansluitingen;
 • Leveren en aanbrengen asfaltonderlaag;
 • Leveren en aanbrengen kleeflaag;
 • Leveren en aanbrengen asfalttussenlaag;
 • Leveren en aanbrengen uitvulling t.b.v. drempel;
 • Leveren en aanbrengen kleeflaag;
 • Leveren en aanbrengen asfaltdeklaag;
 • Uitzetten en aanbrengen diverse thermoplastische belijningen en markeringen;
 • Verlagen bermen;
 • Aanhalen bestrating van diverse aansluitende zijstraten.