INFRA

Herstel kademuur Moutkade

Op het terrein van Heineken te Zoeterwoude hebben wij herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de kademuur en de verzakking erachter.

Door verzadiging van het zand onder de klinkerverharding en het vrij diep zitten van de drainage, heeft het water de weg van de minste weerstand gekozen. Namelijk de kier tussen de damwand en deksloof, waardoor het zand met het water weg is gestroomd en de verzakking is gezakt. Om het probleem op te lossen moest de ruimte/kier tussen de bovenkant van de damwand en onderkant deksloof gedicht worden.

——————————————————————————————————————–

Probleemstelling

Eind 2010 is door de Beens Groep uit Genemuiden, in opdracht van Heineken Nederland, de kadeconstructie gerealiseerd langs de Oude Rijn, in het kader van het project ‘Mout per  schip’.

Na de aanleg van de kadeconstructie zijn er diverse verzakkingen ontstaan in de strook elementenverharding, welke zich direct langs de stalen kadewandconstructie bevindt. Door Forteck Infra zijn deze verzakkingen reeds diverse malen hersteld, maar de verzakkingen blijven optreden aangezien de oorzaken van deze verzakkingen niet worden  opgelost.

Door Heineken Nederland is aan Forteck Infra gevraagd om middels een onderzoek de mogelijke oorzaken van de schadebeelden/verzakkingen te achterhalen, om zo een constructieve oplossing te kunnen bieden voor de problemen. Vermoedelijk worden deze namelijk niet veroorzaakt door een enkel probleem, maar door een combinatie  hiervan.

Onderzoek

Door Forteck Infra zijn eind augustus 2016 de volgende onderzoeken  uitgevoerd:

 • Visuele onderwater inspectie door inzet Duik- en bergingsbedrijf Smit;
 • Proefsleuven direct achter de

 

Bevindingen onderzoek: 

Visuele inspectie W. Smit:

 • Slotopeningen Er zijn over de gehele kade geen slotopeningen
 • Trekankers De trekankers zijn aan de onderzijde niet afgelast en  hebben hierdoor een kleine opening. Hierdoor treden er diverse lekkages van zand op. Zandspoelingen onder water zijn waargenomen.
 • Damwand De damwand is verdeeld in 20 onderzoeksraaien waar op  de water- en windlijn, in het midden en 300 mm boven de bodem de wanddikte ultrasoon is. Er is gemeten op de buik, de wang en op de kas van de damwand. Uit de metingen komen geen bijzonderheden.
 • Pitting De damwand heeft pitting in een minimale vorm tot  maximaal 15% tot 2 mm.

 

Proefsleuven Forteck Infra

 • Deksloof De stalen deksloof is aan de onderzijde niet volledig dicht. Er  is een open ruimte aanwezig van ca. 30 mm tussen de bovenzijde van de damwand en de onderkant van de Bij passerende scheepvaart ontstaat golfslag, waardoor golven onder de deksloof komen. Bij elke golf wordt telkens een kleine hoeveelheid zand weggespoeld.
 • Drainage De aanwezige drainagebuis is niet omhuld in een  grindkoffer, maar ligt in een zandomhulling van zeer fijn materiaal (duinzand), waardoor afvoer van water naar de ondergrond wordt Tevens vertoont de aanwezige drainagebuis diverse  defecten. Door de diepe ligging van de drainagebuis in combinatie met de slechte afvoercapaciteit van het zand zal de sleuf, tijdens regenval, verzadigen en direct onder de bestrating afwateren over de kier tussen de damwand en de deksloof, waardoor uitspoeling van zand ontstaat. Er zijn slechts 2 stuks doorvoeren, in afwijking van het ontwerp, van de drainage gevonden bij de  inspectie.
 • Zandkwaliteit Het zand onder de verharding van betonklinkers en bedrijfsvloerplaten is van een zeer slechte kwaliteit. Vermoedelijk betreft het hier duinzand of een mengeling hiervan met ander zand. Een goede verdichting is met dit zand niet mogelijk waardoor inklinking van de ondergrond tot verzakkingen zal leiden.
 • Ongedierte Er zijn talloze gangenstelsels gevonden van bruine   Tevens zijn er verschillende dode ratten gevonden. Gezien de diverse verzakkingen kunnen de dieren vrij gemakkelijk gangenstelsels blijven graven onder de  verharding. Aangezien de betonklinkers en bedrijfsvloerplaten diverse voegen hebben blijft het schoonhouden van deze voegen erg lastig. Er blijft, ondanks de regelmatige schoonmaak frequentie, veel mout in de voegen aanwezig. Dit blijft een voedingsbron voor de aanwezige ratten.
 • Hoogte gording Op het lager gelegen gedeelte van de kadewand zit de ankergording van de kadeconstructie erg hoog ten opzichte van het maaiveld en  zit in de straatlaag van de De onderkant van de   tegel is de bovenkant van de ankergording. Aangezien dit geen stabiel zandbed geeft aan de tegelbestrating blijft deze los  zitten.

Bovengenoemde bevindingen sluiten deels aan bij het onderzoek van Oranjewoud welke verwoord zijn in de memo met kenmerk 174587 d.d. 23-04-2013, welke verder is aangevuld met de nieuwe bevindingen van Forteck Infra.

Hersteladvies

Om de verzakkingen op te lossen adviseren wij om de bovengenoemde geconstateerde problemen gecombineerd te herstellen, aangezien deze van invloed zijn op elkaar. Ons advies is om de volgende herstelwerkzaamheden uit te  voeren:

 • Trekankers

  Om de zanduitspoeling rond de ankers te voorkomen  dienen  de openingen onder de trekankers dichtgemaakt te worden. De openingen kunnen dichtgemaakt worden door middel van het aanbrengen van een lasverbinding. Het probleem is echter dat de openingen op de water- en windlijn zitten, en tevens hinder ondervinden van de golfslag door de scheepvaart en daardoor moeilijk te lassen zijn (gedeeltelijk droog en gedeeltelijk nat). Middels de inzet van een duikteam met onderwater lasapparatuur is een goede lasverbinding echter goed te  realiseren.

 • Deksloof De ruimte tussen de stalen deksloof en de damwand  dient waterdicht gemaakt te worden. Door middel van het aanlassen van stalen strippen 8×50 mm in de damwandkassen kan een degelijke waterdichte constructie worden gerealiseerd. Als extra voorziening adviseren wij een zanddicht geotextiel aan te brengen tegen de damwand tot aan de bovenzijde van de deksloof, zodat bij enige lekkage wel water kan uitstromen, maar geen zand wordt meegevoerd.
 • Drainage Om de waterdoorlatendheid van het drainagepakket te verbeteren dient het huidige duinzandpakket vervangen te worden door een drainerende

Advies

 • Tot minimaal 1,0 m1 onder de deksloof-hoogte de sleuf ontgraven en aanbrengen van goed te verdichten drainagezand, breedte sleuf minimaal 1,0
 • Vervangen bestaande drainagebuis (niet omhulde drainagebuis ø80 mm) door een PE drainagebuis ø100 mm met een polypropyleen PP450. Rondom de drainagebuis een omhulling aanbrengen van grind 32/64 mm met een breedte van minimaal 150 mm aan alle zijden van de drainagebuis. Deze grindomhulling wordt gescheiden van het drainagezand door middel van het aanbrengen van een zanddicht  geotextiel.
 • Het zanddicht geotextiel welke opgezet is langs de damwand wordt op de bodem van de drainagesleuf, breed 1,0 m1 doorgelegd en aan de buitenzijde opgezet tot aan het maaiveld, om zo het drainagesysteem goed te kunnen laten functioneren door deze te scheiden van het slecht doorlatende aanwezige
 • Het aantal aanwezige doorvoeren door de damwand dient uitgebreid te worden zodanig dat het drainagesysteem snel zijn water kan afvoeren naar het In het oorspronkelijk ontwerp zijn 10 stuks doorvoeren c.q. terugslagkleppen voorzien met een maximale h.o.h. afstand van 15 m1. Ons advies is om deze doorvoeren alsnog aan te brengen en te voorzien van terugslagkleppen welke goed functioneren onder water. Op deze doorvoeren worden de drainagebuizen aangesloten
 • Zandkwaliteit Om te zorgen voor een voldoende draagkrachtige opbouw van de verhardingsconstructie, dient een legbed, op het drainagesysteem, van 100 mm brekerzand aangebracht te worden onder de bedrijfsvloerplaten. De verdichtingsgraad (proctorwaarde) tot 1,0 m1 onder de elementenverharding dient minimaal 95% en een gemiddelde waarde te hebben van 98%.
 • Ongedierte Om te voorkomen dat er gangenstelsels van ongedierte  blijven ontstaan dient er voor gezorgd te worden dat de moutresten niet meer in kieren van de verharding gaan c.q. blijven  zitten.

Ons advies hierin is om de elementenverharding te vervangen door een verharding met een gesloten oppervlak zoals een asfalt- of een betonverharding. Indien het niet gewenst is om een gesloten verharding boven de kabels- en leidingenstrook aan te brengen, dienen deze kabels en leidingen omgelegd te worden.

 • Hoogte gording Op de plaatsen waar de ankergording erg hoog zit en  de straatlaag van de tegelbestrating < 50 mm dik is tot de bovenzijde van de ankergording, dient een straatlaag van stelspecie aangebracht te worden om een voldoende draagkrachtige ondergrond te verkrijgen zodat de verharding vast komt c.q. blijft.