Inmiddels is er een start gemaakt met het verwijderen van de asbesthoudende kanaalplaten in de stalen constructie in de buitengevel van de bedrijfshal en het opslaghok.

Het asbestonderzoek is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring. Desondanks kan niet worden uitgesloten, dat bij eventuele sloopwerkzaamheden van het visueel geïnspecteerde gebouw asbesthoudende elementen worden aangetroffen welke niet als zodanig zijn geïnspecteerd. Dit hangt onder meer samen met het ontbreken van adequate bestekgegevens, historische onderhoudsgegevens en/of niet visueel te detecteren elementen en of ruimtes. Lees hierover meer bij projecten.